Het onderwijs van OPOD
Waarde(n)vol - Betrokken - Verbindend

Openbaar
OPOD biedt openbaar onderwijs. Dat wil zeggen dat ieder kind welkom is, los van (geloofs)overtuiging of herkomst. Op onze scholen zitten dan ook kinderen met veel verschillende culturele achtergronden. Deze diversiteit komt ook terug in de lessen; daar worden onderwerpen van verschillende invalshoeken belicht. Zo maken kinderen op onze scholen kennis met de sociale en culturele verschillen in onze samenleving.

Waarde(n)vol
school als leerschool voor het leven
Leren is in onze visie onlosmakelijk verbonden met leven en in ons onderwijs gaat het dus om meer dan kennisoverdracht. Onze scholen verbinden diverse waarden, culturen, achtergronden en geloven met elkaar. De openbare school is een neutrale plek, maar dat betekent niet dat we de verschillen tussen mensen niet benoemen. Integendeel, wij willen als openbare onderwijsstichting kinderen bewust maken van normen en waarden, en daar betekenis aan geven.
De onderwijsvormen die wij bieden zijn:
- reguliere basisonderwijs;
- scholen met plusconcepten (zorg, sport, muziek, Engelstalig);
- Dalton-, Jenaplan- en Montessorionderwijs;
- speciaal basisonderwijs.
De inhoud van de leerstof is op alle scholen hetzelfde, de manier waarop de leerstof wordt aangeboden is anders.

Betrokkenheid
van jou is er maar één
Op onze scholen telt elk talent, word je gezien, mag je zijn wie je bent en bieden we optimale kansen door oog te hebben voor wat de ander nodig heeft om te kunnen doen waar hij/zij goed in is. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen èn van medewerkers stimuleren we door ruimte te bieden aan ontwikkeling, door vertrouwen te geven en door ieder eigenaar te laten zijn van zijn/ haar leer- en ontwikkelproces

Verbindend
de school in de maatschappij, de maatschappij in de school
Onze OPOD-scholen zijn verbindende scholen die actief de verbinding aangaan met hun omgeving. De wereld is tenslotte groter dan school en thuis en leren houdt niet op na schooltijd: leren gebeurt overal en altijd! Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen, zij geven ons hun dierbaarste 'bezit' in handen en zijn onze belangrijkste partners in de ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden dat openbaar onderwijs makkelijk bereikbaar moet zijn. Ouders kunnen dan altijd een goede school voor hun kind in de buurt vinden. Iedere school geeft haar eigen invulling aan het leerconcept en zorgt ervoor dat deze past bij de behoeften in haar omgeving.

Passend onderwijs
Passende leerlingenzorg verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Onze scholen bieden daarom extra zorgarrangementen. Om te bepalen welk onderwijs en welke leerlingenzorg bij het kind past, kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en naar wat hij of zij wél kan. De scholen ondersteunen het gehele traject van advisering, indicatie en toewijzing naar eventuele passend onderwijs. Hiervoor werkt OPOD samen met alle betrokken partijen in de zorg en de jeugdhulpverlening. De samenwerking is beschreven in het Ondersteuningsplan 2015-2016.

Vanaf 0 jaar tot en met 13 jaar
Onze scholen werken nauw samen met organisaties in Dordrecht die dagopvang of buitenschoolse opvang verzorgen voor kinderen vanaf 0 jaar. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat de speel-, leer- en ontwikkelingslijn van onze scholen samenloopt met de activiteiten in de diverse vormen van kinderopvang. Door eenzelfde opzet van (les)programma’s kunnen kinderen die bijvoorbeeld de peuterspeelzaal bezoeken, soepel doorstromen naar het basisonderwijs. De samenwerking komt ook terug in overeenkomsten in lesthema’s, oudercontacten en informatiebijeenkomsten. De opvanglocaties - peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse-opvang, kinderdagopvang en tussen-de-middagopvang - bevinden zich meestal in of in de naaste omgeving van onze scholen. Wij werken samen met SPD, SDK, COKD, Opvang Nieuwe Stijl, Prokino en De Kleine Burgt.