De organisatie van OPOD
Waarde(n)vol - Betrokken - Verbindend

OPOD is de overkoepelende organisatie van dertien openbare basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Op onze scholen bieden we regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori), scholen met plusconcepten (zorg, sport, muziek, Engelstalig) en speciaal basisonderwijs. 

Strategisch Beleid 2016 - 2020
In het Strategisch Beleidsplan 2016 - 2020 hebben we onze belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van OPOD voor de komende jaren verwoordt. We streven naar:

Onderwijs van topkwaliteit: Dordtse Klasse(n)
In 2020 werken onze vakmannen en -vrouwen vanuit de talenten en leerbehoeften van elk uniek kind en zorgen zij ervoor dat kinderen kunnen leren op een manier die bij hen past. In 2020 zijn we een zichtbaar lerende organisatie, waarin de persoonsvorming van leerlingen en leerkrachten voorop staat en waarin leerkrachten en leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.

Bevlogen professionals
In 2020 bloeit binnen OPOD een professionele cultuur, waarin bevlogen professionals trots zijn op hun vak, zich doorlopend (her)scholen en reflecteren op hun professionele- en persoonlijkheidsontwikkeling. In 2020 is OPOD een aantrekkelijke werkgever voor alle medewerkers, biedt OPOD medewerkers goede loopbaanperspectieven in een gezond en stimulerend werkklimaat en hebben we een eigen opleidingsschool waarin aanstormend talent uitgroeit naar een breed inzetbare OPOD- topleerkracht.

Toekomstgericht, 21ste eeuws onderwijs
In 2020 heeft OPOD een voorlopersrol in ICT en innovatie, werken onze scholen met toekomstgerichte onderwijsconcepten, (bewezen) didactische modellen, digitale leerlijnen en leerlinggerichte software. Ieder kind is ICT- en media-wijs als het de school verlaat en kan werken op moderne devices.

In verbinding met onze omgeving
In 2020 heeft elke OPOD-school zich ontwikkeld tot spin in het web en bruisend ontmoetingspunt bij uitstek in de wijk voor alle kinderen, ouders en buurtbewoners. Alle OPOD-scholen hebben in 2020 een heldere visie op educatief partnerschap en betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Lees ons Strategisch Beleidsplan 2016 - 2020

Onze onderwijskwaliteit
De onderwijskwaliteit heeft onze (dagelijkse) aandacht. Alle elementen van het onderwijs worden regelmatig geëvalueerd en de kwaliteit van het onderwijs wordt gemeten met school- en leerlingvolgmodellen, inspectierapporten, de Kabell-methode, de Centrale Eindtoets, interne audits en tevredenheidsenquêtes. Op Scholen op de kaart staat meer informatie over onze scholen.

Medezeggenschap
OPOD hanteert een proactieve medezeggenschap. Dat betekent dat wij de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op de scholen en het beleid op bovenschools niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze het besluitvormingsproces en de kwaliteit van ons onderwijs verbetert. Op schoolniveau participeren leerkrachten én ouders in schoolmedezeggenschapsraad.

Klachtenreglement
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms ontstaat een meningsverschil waarbij hulp nodig is van een onafhankelijke persoon of instantie. In zulke gevallen kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van OPOD of bij een onafhankelijke klachtencommissie. In ons Klachtenreglement staat omschreven hoe een klacht kan worden ingediend. Voor hulp bij het indienen van een klacht of een gesprek, kan contact worden opgenomen met een externe vertrouwenspersoon of met een interne contactpersoon. De contactgegevens zijn vermeld in onderstaand document: 'Samenvatting klachtenregeling'. 

College van Bestuur
Het College van Bestuur voert de dagelijkse leiding van OPOD. De heer Niek Barendregt is voorzitter van het CvB.

 Volg Niek via  en bekijk zijn profiel op https://www.linkedin.com/pub/niek-barendregt/13/a3a/955 


De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting OPOD
De RvT bestaat uit:
De heer drs.  J.M.M. (John) Taks (voorzitter)
Mevrouw mr. J.A. (Josine) van der Brug
Mevrouw drs. M.J.T.H. (Marjan) Havekes (vice-voorzitter)
De heer drs. J.E. (Jan Edo) Otten
De heer G.C. (Bert) van der Ent RA

Hier kunt u onderstaande documenten inzien
- Strategisch Beleidsplan 2016 - 2020
- Jaarverslag 2016
- Reglement GMR
Op de site van de Inspectie van het Onderwijs staan de inspectierapporten van onze scholen.